regenerativa 2005 -- eugenio tisselli.

'regenerativa' es la segunda parte de degenerativa, experimento en el cual una página web se iba desintegrando cada vez que era visitada. en esta página regenerativa el texto se degenera con cada visita, pero también puede regenerarse, ya que existe un programa que intenta extraer texto de la página desde la cual 'regenerativa' fué visitada. si la extracción tiene éxito, el nuevo texto se implanta en medio del texto degenerativo, formando así parte de él. los nuevos textos se muestran en rojo . haz click aquí para ver el texto original.

--------------------------------------

_*_at< *- _o _*F00_ *__** -_*r--#-* "i_d_-*-**_ia*_t*a en _s*fna e_- se-_*a_ r_etAttrib-te|!<_ itElat Volumen 1 fon >eataLayer || []; -/font>_*- * _ _-**F00___a_c- _a*-__ r-_ n>--p/ font_colo-="#F00--&dhP0"> -f_nt>* * - e ._ d---*"*-__" __*e et- <-* cl*-*&c-nso e.tim#FF_000"-noe; }* _* ot>o ol r" on-lo=-#F00_" *-- *se:collapse;b/fon color="#FF000">*1225,59-,*_0-u**font_*0"-*rma* _l-*_ .dataLayeont__or-- _F00-e5, **,2 78728,2<*ont0_>48 24,38 ,, 84,<**o t>le *) fot-n _ -r-__ _* r#- *0_>*_ __t: 4 0px; * _-_ s-_rn -|goo- font/o*_-** e u a --ct*--_a _*b --e-*e-* o* d*e **v*s aa__n_-- *_* _-erat*e* -_* -nc *_r*__F-_ e;---362,9290,3029,47/font>s-*g **--<-* -e*co-_ --_t- ** ta&-a __**-*n c- =-- >-i-_-o-t_co _*0_0 -.* *_h-s- /font>e __-55*49,71<*on >>I_ _n<--t*-g -e - ---*i* - - * __*aee - tde- ._*_. /_----g***d &---*__ -* - u*l _ e-*<- _"_F _ _ *t coo_ #FF0 *0"> at-* .h*e .c4bo*-c bs*;& _-o-*>-- * r=#FF_0"*s -_*e ** -_n*_v*__-_ _is _. i*e_-a*--k - - -t u_*-- - __* *mpl*-ta_n* _____nt ayer || []; funF0000"_,2 51,3 3280,< font-#* *0"-_ _*287 91*8,8384,4- * - o*t_o-="__* -- -a*_- a c--_/___- *c- *de ___*_-u;y_* * mp,24,188,_48,19ates/777s_fa-"FF_ ">xt_ -t-*_n__l_ 0*0 * _*f_t_-< f_**> _*.-p*href= h/v_ u-ar-*m_i *_12 247,- window786,1* 17,1652 240,66,156-/- s_<_t *-or"_ *at Volume - Anto0000_-*063_ 7- 0-3*-_DEV__=0;Cavalr Loo*"yan ex_rtb_R-A-6465u ction({ret -(3,<-font__oo*=*#_F0*00">ort5,3299,2*8,34,57,34n;a_-i: /f*n->5,120,4218t*__ 00 w-*o._< ont oor="#_F 00*>le li*0_goog_efont color="#FF0000">on:relative;z-ndegetEI4ee- -a*- m-tu _o**l___*_s_--**2,579,*27 __* arge *-n* w_*d*e-t*_*a-<- *** =fo*_c"-F_" _ l e l *-_/-t p*-ito-__-/*at_l*_-*---*_*_ra/_ f*-*t*_--i-* ht_*-_t -o="#-00*aLayer = w m nt*s_-o*rch*f n >" *ls ** ** - nseStart;if(e_d&&e__-**_*ol=*# <-t--o___0-*[]; funo --n -_*-0">*_0_--,11205- dow.dataLayer _| window.da8,1197709,** t *r _- -_*1-0/-n-> --at; *- -_k*__< ont *or="#FF000">*ga 360Wahingto 672*t o_- -"- *0>-*-gna C __E _C- -_-*-**<*-_. l veStates6_8_isconsi-/fot>-n* --_*<_t c _* -_F0*g-eh*fi-*e& _*_->_*0_&&( a- etAttrib *-__p;*-_*m/f _e_ s_--s- s *sffon c-*-r_"#_F00-0">#e2d_d _ } -td-o /_ont>nt - o*="F--00->*s.c eateEe2___u *_a* -n* --FF0* -e#F 0000">2,__,84,336,81* - - _/ont *c7 .f*_ p_-_*d* r_&_*-**o- ***o_ jo* --nt -r*F00 *>*_ **ts-<- * top:30px;w/font>>-*-_*o-o oco- r -00">*r,*c c_-id _-__t =*_*umen 1 *"o_-o - In<*ft>o__*F**0->t___s-- *> _-f-- -<**_o_*-*rue,"Event l_ "*- ___{-<_o*-F 0>w b*rc_< _t-t o-__"_*---_ >& -**;-_-/ -* font colo-="-imate action,FF0000->2*,463,6 ,29_90,* font>--gh-:b-ld}b{on<*f >l*_**_ f_t col ="#F*--0"> * _- *-dataLayer || [; <-o*_- -*** _p_-<**_ _<_<**||(e="&ei="+k(d)- c-" FF0000">"progid:DXImageT-;va -=ooglor*-#-F000*055 ,- 007 _1*2<-font>_ "# *000 e oe* <*o-_ -_ors* *-_uco*r- f _m*__-&&*! g_Attri_u(a){for(va c=lo-="#F 0000>le-/_w.dataLaye* =o-ten for*ot _*--_#F-0_*cm-_y-c-<_-> fo_->-o*#*_"y_ e__s_ec<*o_--*___fot - *-*"#F*00"*-_ B-** _*n _h e** -- _ n as _- c-a- n _ *or"*** -_>--s 2107,2,579345ea */fnt="_* le"i_us; -_ -_ * e*s_co__e --_*t*---r="*-0**0 *- *n_t *t _r="--_0*>n*- s_-*n-c*l font>r#__ - _- - _-t*-_*<_ont col*_="#FF0000">er=widow.CavalryL/*--_rte-e*so-* -__fo**c- -dataLayer r _*-0-0* _ -n_-_**F-ory&rquo; theo_00-- _-t--n- --a-* *_*-r || []; fue- **e es_ _ -* __*- *r_ F0_"--_*_l _* * e* *-r*_r-----_-_ a*u _ *n l-_"# -0- _ * fot>me e _ v-_-/*fo_t_- - <*font>ol *-- **,4,605-63*,57*">o-cl-ust _ ,207,2_15,539,25_,10o { *font --lor="#FF0 00">ackgr_u*-cl *b-0 "> --l (ao--- = t> f *o--**0_*& _L&_ <_-<_otc_lr-"# F000-_ t_*i-p*fo >>--_<*_v*_-r -_-ibute( l*id_)1668,741,12>*DS*L -C<-*--- 0"_ C* -o a*f_*__- _ o**F_-_0">hp*- _-i-on-f *c_ -"#**_<_on color=-#FF*0_0 >o l.getI=*unc ion *- 2 -E_*_--- _ oo - _0* d -*d l=# *0 0">7-21 1*<-f-n__t -o_*#___ * - _fn *l -*_ -m* or*- ---/-- cso-*=_#F - eo-font* - reLazy?winизо-/_nt>color"#FF00-"ed* size:0-hei bac_gro*nd-co window.d ** _s*c* en--*-l_q__ e-*-efon_*l *# *0-* _e*** t-r-F0**_or*- _*o sap**_ot *te*** nt-o- _ *_*__-lie*<**nt *or-_*--_" * _a<*-->c- _*i *_pa_g n __-- r__c_ *-ro_i* _** o-f_ *-l_*0_*0>*-i -__ _/*t*"#_**-*y_---_ -<_ *t _ mb_* _*_ g- *-<_ot _="_FF000">_,850 1-8018 *<-_t>** c _*304,1,8,_* Antolog2,-132,1_/f-> 00* Antolog>p_ a__B-<_*t__e * -c--="# _-_ el78,3542,704<**ont>fSe<*f n__& Antología liolor="#F0000">*средн_ко___l _# 0-dow.daaLayeor=" FF00 0">,1-24-4-,12*,7ant;filter000"> windo">il+'- .f-de*_--<_fon>__n*<*-nt*o*= * d* _ --l_*- *0*- - f**c-r#*-*_ nt <_- *<-t o_ - 0_0 l*_e_.{- or-6-_-/_ t-r-_F0 *-- nb**-_p-<_ ot* *-00> *a *-fon colr= #FF0000">tuck*707Ca ifornia84 _-t- _*=*-"-*o_e e**/--tf**m _* - _ *_-on_ l u _ _*t s__ *a _ __-_*--*_*-*_o*_ *0_ r*o *c___*o--*--font color="#FF0000">g:0 5px;positon:rel - ce*_i o gi* *aute-ext _do-____o __*_ f _o-- * *ofo** clor="#FF0-00"* *7,40-110,4 4 -fon-r*"_F_>_on- _ o _-="_F*00- or="FF0000">l;a&&(!a.geAtti*ut"*r*#77 :l*-k< *o_"_FF**0">*_ _a_iado*/t> d]_="<* o< _ l-r*"#F<-n---r=_*-_ **.__-5}-g_*-**n--*__ *- -*lt>> o- * font _o _-font_c_lor="#FF 0*">1,2_36,26_0,r_#FF0000"*8-_84,*7,108 /f nt> *__ont->=- *00_n-_**t_-*no t_lr="#-*-0_"m_- *me-f*__ * *__ colr* F00 "-fyLogger.prot*/fn--nt colorFF 0-">**td-rjo-cla/_on-- _ */_ _> et** -_*-ue-o r -*e_ n-*_e*t*r** * __*- * At*_*o#FF_ -_ -nt<*font>* r-#_00- rdi -_ *n->* -W*f _ _ *st_s* a- <-fo- wit color="#FF00 0">549,333,444,1 2,80< font> *c_r--t.docum ntE*em#FF0- g_*g -on- *l*_*o<-_ *1555,3791,27,1l -_ FF0 0_"> - - <-otco _r=_#FF0 >--:**oc;or*> _ * _ea__v.*p l**-e* l__ tl4 -* _* * _ e_ &a*< *n- c l_*"#F-0-*ami*_:- l* -son_u_* n3,1590,1,820,1,25e-oej-_-n -_o&-qu** -r<-* t_ol_=_** _ _o-n _o _ 0 on*.4 f*_ o=_*00"** *rt /_-*aa; * - *_ -a*c--g*_* *_l-*" -_0--_*_i_ s*g*a<_o_*__lo"_ - -* * _5,32*91,15n color*#FF00__font color="#FF0000">w.dataLayer|| []0"-0,69 5 ,_t_f*c# -*_ "*o ---T e--_n-_or="--0_-*>_ <-on -o*o*="#*F0000_astTtiValuF0*_"_-4*1*7 b c-font color="#F000">,260*2,1137,2, ont>>'s*nd ,'pa*eview');f ( = --**f _f_* *_fo_ /_->_-_ l #FF__- ->s** -b*fo-_ o_r"#F__0-0"-3307,4033 44,-036_2p__*&*_n*> _* a*-r _**qu-*-_-_font color=*#F*00*0"*on(){indow.goog/ont>nta litElat V - 00; *--*f_t u - g_ a *>*_pa**fon *colr="*F00">es r -/o >__- --_ a_s-s - _o* *r* 000** __*- t;/f _ ****t -_ __ga _ont--_lo_#F004**-00 - fnt>*a* -;-***<_on-*coo="#FF0-0" __ _N-m/_ont> r --*fon* coor"#FF0 0 ">e.getLEI*funct *-- n l* *a - <-**p*- _ -* * *ation:none !im_f- cr*- -_"-_s_*- 9 -7 _, 0,38,ei*;-font>-_-la_s - l-_m* ___*r n-*_<_ * _*_-"_-*>m d <-ont coo_-er A te("meta-q пароля *fo_t>#F*0_0-"> e A -_L _co* _ ont_color= FF0000_,5107,75,8328_ont *_lor="_FF0000">5, -7,39 8*ите наса-ont> _ _* -*r"_- 0e_advance*_st0_o*o___o or="# -000-_eN-- *_ n(){ google.lt col r="_ 000"*_dth: 0*z i dex:9-/_o_>t<-n co-r-*__F__" *n -. l*_ *t e** d _t*l-_F *"> - _nn- * _o_-#F* 0*- *-8,59,777,363,36,_59_5,403,52,57 #F_ ">--_ _ * -_o *c*_or*_#FF*00--fa*se_; -*q**nt-n *ns*<_nt color"#F_rib_te-"eid"*_b=a.getAttribute(")-*00 ->5* "#FF000-ow.dataLaye"> _ - ol_=" F_>** - -dr--ot<_ -*_ _6,9,8,38,1, 2,68,2FF0000"*a ik .page*sta*_a n*_ _ag=*f"*-s_y_*4">-*-n_--*_-<*ot-c l*r=FF0 00">r_Na_e --*- _el t c- *_-*e -f"&-q* _-- ps*1* 424-47 ,<*--t>coor=*#F00_0" Name()[*]-/fo*е катинки ="#FF0000">36,23,97->-et_ -* *_g *-i_ es_*-_a e=[];oogl.l-=0;goucc-;?/_ot_F--__ oor-"#*0*-- .-**a(0,0,0,.12)l _->c-lor*_**00-*nten_ s f*|| []; functiot>*** iTrac-_( _* 00">ding-r* *t: 6px-f*>*_f_t colr_"#FF0-0" -d-roj --o ***_-__a*- *- a_ __-c---F window.dataLayer =_0 *_t:27px;padding:cnb*{dil -*_qe** - *s-* _*_"8*,260,1189,*,*,7< font> _*f *_ r *0* >-- *- _ _-fn* */font>- afot _lo-#F 00"> * __ a_- *-*a<_--<*ont color="#FF0000"> #477e));bac*/fo fnt c*_or="#F-000">-749*,1493,1788*786-,5082-*co------_"**_*ep r**< o*-- o*t ol *_*00> gl-E fo*t _olor-"#FF000_>#097ac; } < f-n*_*font____ *- - -_windo*.g- _ E<_ ot>*-*e,c*- *font co _="-FF*000",1- 001 6,9-0 -_Grc_ t_* -p-*de*s *s

* _- a__** **_ss_-___*-_s -c--o* _**<*_-* ss=*y_e7_ u___fn color="#F0 00">er{ u-eg - ut_;-_ -i-on_ -_r*_* 0 < on-*_olor="#-0000">s.creteEle*/f-t>_-*<_-_o- "-F0*le.getLEI=f-nct"*_ef_-ay:inline-bocF0000">217,10,3_,329294,2 *f-nt*-__t_*o *F 00*->n }_ {brdese:colapse; order-t>s-__ *_*i-oco*o=-#F*0***e-*-e_-_< o- -.--pa fn* _-_ =*F**-,1-67*,15-2,426 Antolog} .d-ro_-font -, *_mnd-0">*1_ 0-25, wind-2